200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 – Nguyễn Thị Kiều Minh

200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 – Nguyễn Thị Kiều Minh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 HỌC KÌ 1
a. Đại số :
– Mệnh đề,mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định,mệnh đề tương đương.
– Tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số.
– Hàm số, hàm số y = ax + b, hàm số bậc hai.
– Đại cương về phương trình,phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
– Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
b. Hình học :
– Các định nghĩa: véc tơ, hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ cùng hướng, hai véc tơ bằng nhau, véc tơ không ….
– Tổng và hiệu của hai véc tơ.
– Tích của véc tơ với một số.
– Hệ trục tọa độ.
– Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ.
– Tích vô hướng của hai véc tơ.

Bạn đang đọc: 200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 – Nguyễn Thị Kiều Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *