229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – Lương Tuấn Đức

229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 30 trang tuyển tập 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất trong chương trình Đại số 10, các bài toán ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, với nhiều dạng bài tập.

Bạn đang đọc: 229 bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất – Lương Tuấn Đức

Trích dẫn tài liệu:
+ Điểm D thuộc trục tung sao cho D, E(4; 2), F(5; 4) thẳng hàng. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. D nằm phía trong đường tròn tâm O, bán kính R = 4
B. D nằm phía ngoài đường tròn tâm O, bán kính R = 7
C. D nằm phía trong đường tròn tâm I(4; 3), bán kính R = 4√6
D. D nằm phía ngoài đường tròn tâm K(1; 2), bán kính R = 2√17
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét ba điểm A(1; 3), B(0; 2), C(2; 1). Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng y = x – 1 sao cho biểu thức S = MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất.
A. M(2; 1)
B. M(3; 2)

C. M(10; 9)
D. M(6; 5)
+ Tồn tại hai giá trị m = a; m = b sao cho ba đường thẳng y = 2x – 1; y = mx – m ; y = 3x – m đồng quy tại điểm M. Tính giá trị biểu thức T = a + b.
A. T = 2
B. T = 4
C. T = 5
D. T = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *