640 bài tập trắc nghiệm Toán 10 (HK1) có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

640 bài tập trắc nghiệm Toán 10 (HK1) có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 124 trang tuyển tập 640 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kỳ 1 có đáp án. Nội dung tài liệu gồm:

Bạn đang đọc: 640 bài tập trắc nghiệm Toán 10 (HK1) có đáp án – Trần Quốc Nghĩa

PHẦN I. ĐẠI SỐ
+ CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán
Bài 3: Tập hợp
Bài 4: Các phép toán trên tập hợp
Bài 5: Các tập hợp số
Bài 6: Số gần đúng và sai số
Ôn tập chương I
+ CHƯƠNG II HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
Ôn tập chương II
+ CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
Bài 3: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 4: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 5: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Ôn tập chương III
+ CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Đại cương về bất phương trình
Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
PHẦN II. HÌNH HỌC
+ CHƯƠNG I. VÉCTƠ
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng của hai vectơ
Bài 3. Hiệu của hai vectơ
Bài 4. Tích của vectơ với một số
Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
Ôn tập chương I
+ CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *