Bài giảng Toán 10 Cánh Diều (tập 1)

Bài giảng Toán 10 Cánh Diều (tập 1)

Tài liệu gồm 467 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, trình bày lý thuyết SGK, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chương trình Toán 10 Cánh Diều (tập 1), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài giảng Toán 10 Cánh Diều (tập 1)

Bài giảng Toán 10 Cánh Diều (tập 1)

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC – TẬP HỢP.
BÀI 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC.
Dạng 1: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
Dạng 2: Xét tính đúng / sai của mệnh đề.
Dạng 3: Phủ định của mệnh đề.
Dạng 4: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.
Dạng 5: Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại.
BÀI 2. TẬP HỢP. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
Dạng 1: Tập hợp và các phần tử của tập hợp.
Dạng 2: Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau.
Dạng 3: Giao và hợp của hai tập hợp.
Dạng 4: Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
Dạng 5: Bài toán sử dụng biểu đồ Ven.
Dạng 6: Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn.
Dạng 7: Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.
CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2. Bài toán tối ưu.
CHƯƠNG 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
BÀI 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm, điểm thuộc đồ thị.
Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 3: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Dạng 4: Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.
BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ỨNG DỤNG.
Dạng 1: Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số bậc hai.
Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai.
Dạng 3: Đồ thị hàm số bậc hai.
Dạng 4: Sự tương giao.
Dạng 5: Toán thực tế.
BÀI 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
Dạng 1. Xét dấu của tam thức bậc.
BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Dạng 1. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.
Dạng 2. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình tích.
Dạng 3. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 4. Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 5. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai Vô nghiệm – Có nghiệm – Có hai nghiệm phân biệt.
Dạng 6. Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 7. Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm – có nghiệm – nghiệm đúng.
Dạng 8. Hệ bất phương trình bậc hai.
BÀI 5. HAI DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Dạng 1: Hai phương trình đưa về phương trình bậc hai thường gặp.
Dạng 2: Phương trình tích.
CHƯƠNG 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ.
BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ. ĐỊNH LÍ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÍ SIN TRONG TAM GIÁC.
Dạng 1: Xác định giá trị lượng giác của góc đặc biệt.
Dạng 2: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện.
Dạng 3: Sử dụng định lý sin và định lý cosin.
BÀI 2. GIẢI TAM GIÁC.
Dạng 1: Giải tam giác.
Dạng 2: Xác định các yếu tố trong tam giác.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.
Dạng 4: Nhận dạng tam giác.
Dạng 5: Sử dụng các công thức liên quan đến diện tích tam giác.
Dạng 6: Bài toán thực tế.
BÀI 4. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1: Xác định độ dài tổng, hiệu của các vectơ.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
BÀI 5. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ.
Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 3: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng 4: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước.
BÀI 6. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1: Tính tích vô hướng hai vectơ và xác định góc của hai vectơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *