Bài giảng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Bài giảng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Tài liệu gồm 382 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, trình bày lý thuyết SGK, phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chương trình Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài giảng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Bài giảng Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
BÀI 1. MỆNH ĐỀ.
Dạng 1: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến.
Dạng 2: Xét tính đúng / sai của mệnh đề.
Dạng 3: Phủ định của mệnh đề.
Dạng 4: Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương.
Dạng 5: Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại.
BÀI 3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.
Dạng 1: Giao và hợp của hai tập hợp.
Dạng 2: Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
Dạng 3: Bài toán sử dụng biểu đồ Ven.
Dạng 4: Tìm giao và hợp các khoảng, nửa khoảng, đoạn.
Dạng 5: Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng.
CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2. Bài toán tối ưu.
CHƯƠNG 3. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ.
BÀI 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm, điểm thuộc đồ thị.
Dạng 2: Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 3: Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Dạng 4: Dựa vào đồ thị tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến.
BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI.
Dạng 1: Bảng biến thiên, tính đơn điệu, GTLN và GTNN của hàm số bậc hai.
Dạng 2: Xác định hàm số bậc hai.
Dạng 3: Đồ thị hàm số bậc hai.
Dạng 4: Sự tương giao.
Dạng 5: Toán thực tế.
CHƯƠNG 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐỘ ĐẾN 180 ĐỘ.
Dạng 1: Xác định giá trị lượng giác của góc đặc biệt.
Dạng 2: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện.
BÀI 2. ĐỊNH LÝ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN.
Dạng 1: Sử dụng định lý sin và định lý cosin.
Dạng 2: Sử dụng các công thức liên quan đến diện tích tam giác.
BÀI 3. GIẢI TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ.
Dạng 1: Giải tam giác.
Dạng 2: Xác định các yếu tố trong tam giác.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.
Dạng 4: Nhận dạng tam giác.
Dạng 5: Bài toán thực tế.
CHƯƠNG 5. VECTƠ.
BÀI 1. KHÁI NIỆM VECTƠ.
Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ.
Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1: Xác định độ dài tổng, hiệu của các vectơ.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
BÀI 3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ.
Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 3: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng 4: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước.
BÀI 4. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1: Tính tích vô hướng hai vectơ và xác định góc của hai vectơ.
Dạng 2: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *