Bài tập hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

Bài tập hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 352 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập hàm số và đồ thị Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số.
+ Dạng 3. Tập giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số.
+ Dạng 5. Xác định biểu thức của hàm số.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số.
+ Dạng 3. Tập giá trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến đồ thị của hàm số.
+ Dạng 5. Xác định biểu thức của hàm số.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC HAI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ỨNG DỤNG.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị.
+ Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 3. Sự tương giao giữa parabol với đồ thị các hàm số khác.
+ Dạng 4. Một số câu hỏi thực tế liên quan đến hàm số bậc hai.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị.
+ Dạng 2. Xác định hàm số bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 3. Sự tương giao giữa parabol với đồ thị các hàm số khác.
+ Dạng 4. Một số câu hỏi thực tế liên quan đến hàm số bậc hai.

BÀI 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng. Dấu của tam thức bậc hai.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng. Dấu của tam thức bậc hai.

BÀI 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Bất phương trình bậc hai.
+ Dạng 2. Bài toán tham số liên quan đến tam thức bậc hai.
+ Dạng 3. Ứng dụng của bất phương trình bậc hai một ẩn.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Bất phương trình bậc hai.
+ Dạng 2. Bài toán tham số liên quan đến tam thức bậc hai.
+ Dạng 3. Ứng dụng của bất phương trình bậc hai một ẩn.

BÀI 5. HAI DẠNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *