Bài tập hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

Bài tập hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 315 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác, vectơ trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Bài tập hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180°. ĐỊNH LÍ CÔSIN VÀ ĐỊNH LÍ SIN TRONG TAM GIÁC.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
+ Dạng 2. Định lí cosin.
+ Dạng 3. Định lí sin.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
+ Dạng 2. Định lí cosin.
+ Dạng 3. Định lí sin.

BÀI 2. GIẢI TAM GIÁC.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Giải tam giác.
+ Dạng 2. Tính diện tích tam giác.
+ Dạng 3. Áp dụng vào bài toán thực tiễn.
+ Dạng 4. Nhận dạng tam giác.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Giải tam giác.
+ Dạng 2. Tính diện tích tam giác.
+ Dạng 3. Áp dụng vào bài toán thực tiễn.
+ Dạng 4. Nhận dạng tam giác.

BÀI 3. KHÁI NIỆM VECTƠ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 4. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Cộng trừ véctơ.
+ Dạng 2. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện.
+ Dạng 3. Tính độ dài véctơ.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Cộng trừ véctơ.
+ Dạng 2. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện.
+ Dạng 3. Tính độ dài véctơ.

BÀI 5. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Dựng và tính độ dài véc–tơ.
+ Dạng 2. Phân tích véc-tơ.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức véc-tơ.
+ Dạng 4. Chứng minh một biểu thức véc–tơ không phụ thuộc vào điểm di động.
+ Dạng 5. Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm.
+ Dạng 6: thẳng hàng, cố định, đồng qui.
+ Dạng 7. Xác định điểm, tập hợp điểm thoả mãn đẳng thức véc-tơ.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Dựng và tính độ dài véc–tơ.
+ Dạng 2. Phân tích véc-tơ.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức véc-tơ.
+ Dạng 4. Chứng minh một biểu thức véc–tơ không phụ thuộc vào điểm di động.
+ Dạng 5. Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm.
+ Dạng 6: thẳng hàng, cố định, đồng qui.
+ Dạng 7. Xác định điểm, tập hợp điểm thoả mãn đẳng thức véc-tơ.

BÀI 6. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính tích vô hướng của hai vectơ, tính góc giữa hai vectơ.
+ Dạng 2. Tính độ dài của một đoạn thẳng.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức về tích vô hướng.
+ Dạng 4. Chứng minh sự vuông góc của hai vectơ, hai đường thẳng.
+ Dạng 5. Tập hợp điểm.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tính tích vô hướng của hai vectơ, tính góc giữa hai vectơ.
+ Dạng 2. Tính độ dài của một đoạn thẳng.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức về tích vô hướng.
+ Dạng 4. Chứng minh sự vuông góc của hai vectơ, hai đường thẳng.
+ Dạng 5. Tập hợp điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *