Bài tập trắc nghiệm phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết

Tài liệu gồm 215 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết trong chương trình Đại số 10 chương 3, các bài toán được đánh số ID và sắp xếp theo từng nội dung bài học:

Bạn đang đọc: Bài tập trắc nghiệm phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết

+ Bài 1. Đại cương về phương trình.
+ Bài 2. Phương trình quy về bậc nhất và bậc hai.
+ Bài 3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Bài 4. Phương trình chứa căn.
+ Bài 5. Hệ phương trình nhiều ẩn.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm phương trình và hệ phương trình có lời giải chi tiết:
+ Cho phương trình ax + b = 0. Chọn mệnh đề đúng:
A. Nếu phương trình có nghiệm thì a khác 0.
B. Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0.
C. Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0.
D. Nếu phương trình có nghiệm thì b khác 0.
+ Tính biệt thức D = m^2 – 4, hệ phương trình vô số nghiệm khi D = 0, ta có m = 2 hoặc m = -2.
Với m = -2 hệ phương trình vô nghiệm.
Với m = 2 hệ phương trình vô số nghiệm.
+ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 2x^2 + 2mx + m^2 – 2 = 0 (m là tham số). Tìm giá trị lớn nhất Pmax của biểu thức P = |2x1x2 + x1 + x2 – 4|.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *