Bộ trắc nghiệm Toán 10

Bộ trắc nghiệm Toán 10

Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, TOANMATH.com giới thiệu đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu gồm 489 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số 10 và Hình học 10.

Bạn đang đọc: Bộ trắc nghiệm Toán 10

Bộ trắc nghiệm Toán 10

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:
I. ĐẠI SỐ
Chương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
1 MỆNH ĐỀ.
I. Phủ định của một mệnh đề.
II. Mệnh đề kéo theo.
III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.
IV. Kí hiệu ∀ và ∃.
V. Câu hỏi trắc nghiệm.
2 TẬP HỢP.
I. Khái niệm tập hợp.
II. Tập hợp con.
III. Tập hợp bằng nhau.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.
3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.
I. Giao của hai tập hợp.
II. Hợp của hai tập hợp.
III. Hiệu và phần bù của hai tập hợp.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.
4 CÁC TẬP HỢP SỐ.
I. Các tập hợp số đã học.
II. Các tập hợp con thường dùng của R.
III. Câu hỏi trắc nghiệm.
5 SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.
I. Số gần đúng.
II. Quy tròn số gần đúng.
III. Câu hỏi trắc nghiệm.
Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.
1 HÀM SỐ.
I. Ôn tập về hàm số.
II. Sự biến thiên của hàm số.
III. Tính chẵn lẻ của hàm số.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.
2 HÀM SỐ Y = AX + B.
I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).
II. Hàm số hằng y = b.
III. Hàm số y = |x|.
IV. Câu hỏi trắc nghiệm.
3 HÀM SỐ BẬC HAI.
I. Đồ thị của hàm số bậc hai.
II. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
III. Câu hỏi trắc nghiệm.
Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
1 BẤT ĐẲNG THỨC.
I. Bất đẳng thức giữa trung bình công và trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.
II. Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
III. Bài tập trắc nghệm.
2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
I. Khái niệm bất phương trình một ẩn.
II. Một số phép biến đổi bất phương trình.
III. Bài tập trắc nghệm.
3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.
I. Định lý về dấu nhị thức bật nhất.
II. Xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất.
III. Bài tập trắc nghệm.
4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
IV. Áp dụng vào bài toán kinh tế.
V. Bài tập trắc nghệm.
5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.
II. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
III. Bài tập trắc nghệm.
Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.
I. Số đo của cung và góc lượng giác.
2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.
I. Giá trị lượng giác của cung α.
II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.
III. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác.
IV. Bài tập trắc nghiệm.
3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
I. Công thức cộng.
II. Công thức nhân đôi.
III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
IV. Bài tập trắc nghiệm.

II. HÌNH HỌC
Chương 1. VECTƠ.
1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.
IV. Góc giữa hai véctơ.
V. Bài tập trắc nghệm.
2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
I. Định nghĩa.
II. Các tính chất của tích vô hướng.
III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.
IV. Ứng dụng.
V. Bài tập trắc nghệm.
3 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.
I. Định lý cô-sin.
II. Định lý sin.
III. Độ dài đường trung tuyến.
IV. Công thức tính diện tích tam giác.
V. Bài tập trắc nghệm.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.
1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
I. Tóm tắt lý Thuyết.
II. Bài tập trắc nghiệm.
2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
I. Tóm tắt lý Thuyết.
II. Bài tập trắc nghệm.
3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.
I. Tóm tắt lý thuyết.
II. Bài tập trắc nghệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *