Các dạng bài tập vectơ

Các dạng bài tập vectơ

Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề vectơ, giúp học sinh lớp 10 tự học chương trình Hình học 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập vectơ

Bài 1. VECTƠ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Khái niệm vectơ.
2. Hai vectơ cùng phương.
3. Hai vectơ bằng nhau.
4. Vectơ – không.
B. VÍ DỤ.
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Tổng của hai vectơ.
2. Hiệu của hai vectơ.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
VẤN ĐỀ 1: Chứng minh đẳng thức vectơ.
VẤN ĐỀ 2: Tính độ dài vectơ tổng.
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 3. TÍCH CỦA VECTƠ SỐ VỚI SỐ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Tích của một số đối với một vectơ.
2. Trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
VẤN ĐỀ 1: Chứng minh đẳng thức vectơ.
VẤN ĐỀ 2: Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước.
VẤN ĐỀ 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Bài 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Trục tọa độ.
2. Hệ trục toạ độ.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
VẤN ĐỀ 1: Tọa độ vectơ – biễu diễn một vectơ theo hai vectơ.
VẤN ĐỀ 2: Xác định điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
VẤN ĐỀ 3: Vectơ cùng phương, vectơ bằng nhau, ứng dụng.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *