Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Tài liệu gồm 39 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập 126 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton (Niu-tơn) và các bài toán liên quan, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt bài 3 chương 2 Đại số và Giải tích 11.

Bạn đang đọc: Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

Mục lục tài liệu các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan:
Phần A. CÂU HỎI
Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức Newton (Trang 2).
Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton (Trang 3).
Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức (Trang 3).
Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng (Trang 3).
Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k (Trang 4).
Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện (Trang 5).
Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) (Trang 8).
Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức (Trang 11).
Dạng 2.2.1 Dạng ${left( {{a_1} + {a_2} + ldots {a_k}} right)^n}$ (Trang 11).
Dạng 2.2.2 Tổng ${left( {{a_1} + {b_1}} right)^n} + {left( {{a_2} + {b_2}} right)^m} + ldots + {left( {{a_k} + {b_k}} right)^h}$ (Trang 12).
Dạng 2.2.3 Tích ${left( {{a_1} + ldots + {a_n}} right)^m}.{left( {{b_1} + ldots + {b_n}} right)^l}$ (Trang 12).
Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng (Trang 13).
Dạng 3. Ứng dụng nhị thức Newton để giải toán (Trang 13).

Phần B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Tiếp cận với khai triển nhị thức Newton (Trang 14).
Dạng 2. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton (Trang 16).
Dạng 2.1 Khai triển của 1 biểu thức (Trang 16).
Dạng 2.1.1 Bài toán tìm hệ số của số hạng (Trang 16).
Dạng 2.1.2 Bài toán tìm số hạng thứ k (Trang 18).
Dạng 2.1.3 Bài toán tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức có thêm điều kiện n (Trang 20).
Dạng 2.1.4 Số hạng không chứa x (số hạng độc lập) (Trang 27).
Dạng 2.2 Khai triển của nhiều biểu thức (Trang 31).
Dạng 2.2.1 Dạng ${left( {{a_1} + {a_2} + ldots {a_k}} right)^n}$ (Trang 31).
Dạng 2.2.2 Tổng ${left( {{a_1} + {b_1}} right)^n} + {left( {{a_2} + {b_2}} right)^m} + ldots + {left( {{a_k} + {b_k}} right)^h}$ (Trang 33).
Dạng 2.2.3 Tích ${left( {{a_1} + ldots + {a_n}} right)^m}.{left( {{b_1} + ldots + {b_n}} right)^l}$ (Trang 35).
Dạng 2.2.4 Dạng kết hợp tích và tổng . (Trang 35).
Dạng 3. Ứng dụng nhị thức Newton để giải toán (Trang 36).

Xem thêm: Các dạng toán quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp thường gặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *