Các dạng toán phương trình và hệ phương trình – Trần Quốc Nghĩa

Các dạng toán phương trình và hệ phương trình – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 88 trang tuyển tập phương pháp giải, ví dụ mẫu và bài tập trắc nghiệm có đáp án các dạng toán chủ đề phương trình và hệ phương trình trong chương 3 Đại số 10.

Bạn đang đọc: Các dạng toán phương trình và hệ phương trình – Trần Quốc Nghĩa

Nội dung tài liệu:
Vấn đề 1. Đại cương về phương trình
+ Dạng 1. Tìm điều kiện của phương trình
+ Dạng 2. Giải phương trình bằng cách biến đổi tương đương hoặc dùng phương trình hệ quả
Vấn đề 2. Phương trình bậc nhất: ax + b = 0
+ Dạng 1. Giải và biện luận phương trình ax + b = 0
+ Dạng 2. Phương trình có nghiệm, vô nghiệm
Vấn đề 3. Phương trình bậc hai: ax^2 + bx + c = 0
+ Dạng 1. Giải và biện luận phương trình ax^2 + bx + c = 0
+ Dạng 2. Điều kiện có nghiệm, vô nghiệm
+ Dạng 3. Dùng phương pháp đồ thị để biện luận số nghiệm của phương trình bậc hai bằng đồ thị
+ Dạng 4. Dấu của nghiệm số

+ Dạng 5. Tìm hệ thức độc lập đối với tham số
+ Dạng 6. Lập phương trình bậc hai khi biết 2 nghiệm
+ Dạng 7. Không giải phương trình, tính giá trị các hệ thức chứa 2 nghiệm x1, x2 của phương trình ax^2 + bx + c = 0
+ Dạng 8. Xác định m để phương trình ax^2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm x1, x2 thỏa điều kiện (*) cho trước
Vấn đề 4. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
+ Dạng 1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
+ Dạng 3. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
+ Dạng 4. Một số phương trình dùng ẩn phụ để đưa về phương trình bậc hai
Vấn đề 5. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
+ Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Dạng 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Dạng 3. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn
Vấn đề 6. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn
+ Dạng 1. Hệ gồm 1 phương trình bậc nhất và 1 phương trình bậc hai
+ Dạng 2. Hệ đối xứng loại 1
+ Dạng 3. Hệ đối xứng loại 2
+ Dạng 4. Hệ phương đẳng cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *