Các dạng toán trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

Các dạng toán trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

Tài liệu gồm 147 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình thường gặp trong chương trình Đại số 10 chương 4, các bài toán được phân dạng, có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Các dạng toán trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán trắc nghiệm bất đẳng thức và bất phương trình:
Chủ đề 1. Bất đẳng thức.
Dạng 1. Tính chất của bất đẳng thức.
Dạng 2. Bất đẳng thức Cosi và ứng dụng.

Chủ đề 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình.
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của bất phương trình.
Dạng 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình tương đương.
Dạng 3. Sử dụng các phép biến đổi tương đương để giải bất phương trình một ẩn.
Dạng 4. Sử dụng các phép biến đổi tương đương giải hệ bất phương trình một ẩn.
Dạng 5. Bất phương trình, hệ bất phương trình chứa tham số.

Chủ đề 3. Dấu nhị thức bậc nhất.
Dạng 1. Dấu nhị thức bậc nhất.
Dạng 2. Giải bất phương trình tích.
Dạng 3. Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 4. Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Chủ đề 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 1. Tìm nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 2. Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
Dạng 4. Áp dụng giải bài toán thực tế.

Chủ đề 5. Dấu tam thức bậc hai.
Dạng 1. Tam thức bậc hai.
+ Xét dấu tam thức bậc hai.
+ Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan.
Dạng 2. Bất phương trình tích.
Dạng 3. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 4. Hệ bất phương trình bậc hai và các bài toán liên quan.
Dạng 5. Bài toán chứa tham số.
+ Tìm m để phương trình có n nghiệm.
+ Tìm m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Tìm m để bất phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Tìm m để hệ bất phương trình bậc hai thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 6. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và một số bài toán liên quan.
Dạng 7. Bất phương trình chứa căn và một số bài toán liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *