Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu gồm 112 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết các chủ đề: phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình Elip … trong chương trình Hình học 10 chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy.

Bạn đang đọc: Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Mục lục tài liệu các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:
Chủ đề 1. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm
Dạng toán 1. Xác định véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng (Trang 2).
Dạng toán 2. Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan (Trang 5).
+ Viết phương trình đường thẳng khi biết vectơ pháp tuyến (VTPT) hoặc vectơ chỉ phương (VTCP), hệ số góc và một điểm đi qua (Trang 5).
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc với đường thẳng cho trước (Trang 6).
+ Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác (Trang 9).
+ Phương trình đường cao của tam giác (Trang 9).
+ Phương trình đường trung tuyến của tam giác (Trang 10).
+ Phương trình cạnh của tam giác (Trang 10).
+ Phương trình đường phân giác của tam giác (Trang 10).
Dạng toán 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (Trang 12).
Dạng toán 4. Góc của hai đường thẳng (Trang 15).
+ Tính góc của hai đường thẳng cho trước (Trang 15).
+ Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc (Trang 17).
Dạng toán 5. Khoảng cách (Trang 18).
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng cho trước (Trang 18).
+ Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách (Trang 20).
Dạng toán 6. Xác định điểm.
+ Xác định tọa hình chiếu, điểm đối xứng (Trang 22).
+ Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc (Trang 22).
+ Xác định điểm liên quan đến yếu tố cực trị (Trang 24).
+ Một số bài toán tổng hợp (Trang 25).
Dạng toán 7. Một số bài toán liên quan đến diện tích (Trang 28).
B. Đáp án và lời giải chi tiết
Dạng toán 1. Xác định véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng (Trang 29).
Dạng toán 2. Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan (Trang 31).
+ Viết phương trình đường thẳng khi biết vectơ pháp tuyến (VTPT) hoặc vectơ chỉ phương (VTCP), hệ số góc và một điểm đi qua (Trang 31).
+ Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm vuông góc hoặc với đường thẳng cho trước (Trang 32).
+ Viết phương trình cạnh, đường cao, trung tuyến, phân giác của tam giác (Trang 35).
+ Phương trình đường cao của tam giác (Trang 35).
+ Phương trình đường trung tuyến của tam giác (Trang 36).
+ Phương trình cạnh của tam giác (Trang 36).
+ Phương trình đường phân giác của tam giác (Trang 37).
Dạng toán 3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (Trang 39).
Dạng toán 4. Góc của hai đường thẳng (Trang 44).
+ Tính góc của hai đường thẳng cho trước (Trang 44).
+ Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc (Trang 46).
Dạng toán 5. Khoảng cách (Trang 49).
+ Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng cho trước (Trang 49).
+ Phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách (Trang 51).
Dạng toán 6. Xác định điểm (Trang 53).
+ Xác định tọa hình chiếu, điểm đối xứng (Trang 53).
+ Xác định điểm liên quan đến yếu tố khoảng cách, góc (Trang 55).
+ Xác định điểm liên quan đến yếu tố cực trị (Trang 57).
+ Một số bài toán tổng hợp (Trang 59).
Dạng toán 7. Một số bài toán liên quan đến diện tích (Trang 70).

Chủ đề 2. Phương trình đường tròn trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm
Dạng toán 1. Nhận dạng phương trình đường tròn (Trang 1).
Dạng toán 2. Tìm tọa độ tâm, bán kính đường tròn (Trang 2).
Dạng toán 3. Viết phương trình đường tròn (Trang 2).
+ Khi biết tâm và bán kính (Trang 2).
+ Khi biết các điểm đi qua (Trang 3).
+ Sử dụng điều kiện tiếp xúc (Trang 4).
Dạng toán 4. Tương giao của đường thẳng và đường tròn (Trang 5).
+ Phương trình tiếp tuyến (Trang 5).
+ Bài toán tương giao (Trang 6).
Dạng toán 5. Câu hỏi liên quan đến GTLN – GTNN (Trang 8).
B. Đáp án và lời giải chi tiết
Dạng toán 1. Nhận dạng phương trình đường tròn (Trang 9).
Dạng toán 2. Tìm tọa độ tâm, bán kính đường tròn (Trang 10).
Dạng toán 3. Viết phương trình đường tròn (Trang 11).
+ Khi biết tâm và bán kính (Trang 11).
+ Khi biết các điểm đi qua (Trang 11).
+ Sử dụng điều kiện tiếp xúc (Trang 13).
Dạng toán 4. Tương giao của đường thẳng và đường tròn (Trang 15).
+ Phương trình tiếp tuyến (Trang 15).
+ Bài toán tương giao (Trang 18).
Dạng toán 5. Câu hỏi liên quan đến GTLN – GTNN (Trang 24).

Chủ đề 3. Phương trình elip trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm
Dạng toán 1. Tìm các yếu tố của elip (Trang 1).
Dạng toán 2. Viết phương trình elip (Trang 2).
Dạng toán 3. Các bài toán liên quan khác (Trang 3).
B. Đáp án và lời giải chi tiết
Dạng toán 1. Tìm các yếu tố của elip (Trang 4).
Dạng toán 2. Viết phương trình elip (Trang 6).
Dạng toán 3. Các bài toán liên quan khác (Trang 8).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *