Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Trần Quốc Nghĩa

Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Trần Quốc Nghĩa

Vấn đề 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ
+ Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm
+ Dạng 2. Đồ thị của hàm số
+ Dạng 3. Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng 4. Sự biến thiên của hàm số
+ Dạng 5. Tính chẵn lẻ của hàm số
+ Dạng 6. Tịnh tiến đồ thị
Vấn đề 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT y = ax + b
+ Dạng 1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
+ Dạng 2. Lập phương trình đường thẳng
+ Dạng 3. Vẽ đồ thị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bạn đang đọc: Chuyên đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai – Trần Quốc Nghĩa

Vấn đề 3. HÀM SỐ BẬC HAI y = ax^2
+ Dạng 1. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị
+ Dạng 2. Xác định các hệ số a, b, c của hàm số y = ax^2 + bx + c
+ Dạng 3. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c
+ Dạng 4. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 5. Dùng đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình
+ Dạng 6. Tìm điểm cố định của học đồ thị (Cm): y = f (x, m) khi m thay đổi
+ Dạng 7. Quỹ tích điểm M (tập hợp điểm) thỏa tính chất
+ Dạng 8. GTLN, GTNN, tìm x để y > 0, y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *