Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

Tài liệu gồm 366 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác, vectơ trong chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều (viết tắt: Toán 10 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác, vectơ Toán 10 Cánh Diều

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐẾN 180.
+ Dạng 1. Tính các giá trị biểu thức lượng giác.
+ Dạng 2. Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết trước một giá trị lượng giác.
+ Dạng 3. Chứng minh các đẳng thức, rút gọn các biểu thức lượng giác.

BÀI 1 + BÀI 2. ĐỊNH LÝ COSIN VÀ ĐỊNH LÝ SIN. GIẢI TAM GIÁC.
+ Dạng 1. Giải tam giác.
+ Dạng 2. Hệ thức liên hệ giữa các yếu tố trong tam giác, nhận dạng tam giác.
+ Dạng 3. Ứng dụng thực tế.

BÀI 3. KHÁI NIỆM VECTƠ.
+ Dạng 1. Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ.
+ Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau.
+ Dạng 3. Xác định điểm thoả đẳng thức vectơ.

BÀI 4. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
+ Dạng 1. Các bài toán liên quan đến tổng các vectơ.
+ Dạng 2. Vectơ đối, hiệu của hai vectơ.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ.
+ Dạng 4. Các bài toán xác định điểm thỏa đẳng thức vectơ.
+ Dạng 5. Các bài toán tính độ dài của vec tơ.

BÀI 5. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ.
+ Dạng 1. Xác định vectơ ka.
+ Dạng 2. Hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng.
+ Dạng 3. Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
+ Dạng 4. Đẳng thức vectơ chứa tích của vectơ với một số.

BÀI 6. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
+ Dạng 1. Xác định góc giữa hai vectơ.
+ Dạng 2. Tích vô hướng của hai vectơ.
+ Dạng 3. Chứng minh các đẳng thức về tích vô hướng hoặc độ dài.
+ Dạng 4. Điều kiện vuông góc.
+ Dạng 5. Các bài toán tìm tập hợp điểm.
+ Dạng 6. Cực trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *