Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Chín Em

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Chín Em

Tài liệu gồm có 198 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Chín Em, hướng dẫn giải các dạng toán: phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình Elip … trong chương trình Hình học 10 chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Chín Em

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Chín Em:
1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Vectơ pháp tuyến, vecơ chỉ phương.
2 Phương trình đường thẳng.
3 Góc giữa đường hai thẳng.
4 Khoảng cách từ điểm M(x0;y0) đến đường thẳng (∆): Ax + By + C = 0.
5 Công thức đường phân giác.
6 Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
7 Vị trí tương đối của 2 điểm đối với đường thẳng.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng qua 1 điểm và có phương.
Dạng 2. Xác định hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng.
Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng (∆’) đối xứng với (∆): Ax + By + C = 0 cho trước qua điểm I(xI;yI) cho trước.
Dạng 4. Viết phương trình đường phân giác trong của tam giác.
Dạng 5. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng.
Dạng 6. Khoảng cách 2 đường thẳng song song.
Dạng 7. Xác định điểm thuộc miền góc nhọn, góc tù.
Dạng 8. Viết phương trình đường phân giác góc nhọn, góc tù.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Phương trình đường tròn.
2 Phương trình tiếp tuyến.
3 Điều kiện để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.
4 Vị trí của hai đường tròn.
5 Phương tích của một điểm đối với đường tròn.
6 Trục đẳng phương của hai đường tròn.
B CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn.
Dạng 2. Viết phương đường tròn.
Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn.
Dạng 4. Đường tròn và sự tiếp xúc.
Dạng 5. Chùm đường tròn.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1 Định nghĩa.
2 Phương trìn chính tắc của elip.
3 Hình dạng của elip.
4 Đường chuẩn của elip.
Dạng 1. Xác định các yếu tố của elip.
Dạng 2. Viết phương trình elip.
Dạng 3. Tương giao giữa elip và đường thẳng, elip và elip.
B BÀI TẬP RÈN LUYỆN
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *