Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 KNTTvCS

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 KNTTvCS

Tài liệu gồm 304 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trong chương trình SGK Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán 10 KNTTvCS

Bài 19. Phương trình đường thẳng.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
+ Dạng 1. Xác định VTCP – VTPT của đường thẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một số tính chất cho trước.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Xác định véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng, hệ số góc của đường thẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan.
Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, góc và khoảng cách.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
+ Dạng 1. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Tính góc, khoảng cách.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Góc của hai đường thẳng.
+ Dạng 3. Khoảng cách.
+ Dạng 4. Xác định điểm.
Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
+ Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính đường tròn.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường tròn.
+ Dạng 3. Vị trí tương đối của điểm; đường thẳng; đường tròn với đường tròn.
+ Dạng 4. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn.
4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng 1. Nhận dạng phương trình đường tròn.
+ Dạng 2. Tìm tọa độ tâm, bán kính đường tròn.
+ Dạng 3. Viết phương trình đường tròn.
+ Dạng 4. Tương giao của đường thẳng và đường tròn.
+ Dạng 5. Câu hỏi MIN – MAX.
Bài 22. Ba đường conic.
1. Lý thuyết.
2. Bài tập sách giáo khoa.
3. Hệ thống bài tập.
+ Dạng 1. Xác định các yếu tố của elíp.
+ Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của elip.
+ Dạng 3. Tìm điểm thuộc elip thỏa điều kiện cho trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *