Chuyên đề vectơ Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên đề vectơ Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 226 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề vectơ trong chương trình SGK Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Bạn đang đọc: Chuyên đề vectơ Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

BÀI 1. KHÁI NIỆM VECTƠ.
Dạng 1. Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ.
Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau.
Dạng 3. Xác định điểm thoả đẳng thức vectơ.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1. Các bài toán liên quan đến tổng các vectơ.
Dạng 2. Vectơ đối, hiệu của hai vectơ.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 4. Các bài toán xác định điểm thỏa đẳng thức vectơ.
Dạng 5. Các bài toán tính độ dài của vectơ.
BÀI 3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ.
Dạng 1. Xác định vectơ ka.
Dạng 2. Hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng.
Dạng 3. Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng 4. Đẳng thức vectơ chứa tích của vectơ với một số.
BÀI 4. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.
Dạng 1. Xác định góc giữa hai vectơ.
Dạng 2. Tích vô hướng của hai vectơ.
Dạng 3. Chứng minh các đẳng thức về tích vô hướng hoặc độ dài.
Dạng 4. Điều kiện vuông góc.
Dạng 5. Các bài toán tìm tập hợp điểm.
Dạng 6. Cực trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *