Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 209 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tổng hợp lý thuyết SGK, phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề vectơ và các phép toán theo chương trình Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống chương 4.

Bạn đang đọc: Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

Chuyên đề vectơ và các phép toán Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Diệp Tuân

MỤC LỤC:
CHƯƠNG IV. VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN 1.
1. ĐỊNH NGHĨA VECTƠ.
A. Lý thuyết 1.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 2.
Dạng 1. Xác định một vectơ, phương, hướng, độ dài 3.
Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau 8.
2. TỔNG, HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
A. Lý thuyết 18.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 19.
Dạng 1. Xác định độ dài tổng, hiệu của hai vec tơ 19.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vectơ 28.
Dạng 3. Bài toán thực tế-Ứng dụng Vật Lý 45.
3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
A. Lý thuyết 48.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 50.
Dạng 1. Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ 50.
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vectơ 57.
Dạng 3. Xác định vị trí điểm M thỏa mãn đẳng thức vectơ 70.
Dạng 4. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương 79.
Dạng 5. Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác có cùng trọng tâm. 90.
Dạng 6. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước 96.
Dạng 7. Xác định tính chất của hình khi biết một đẳng thức vectơ 101.
Dạng 8. Chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị liên quan đến độ dài vectơ 105.
4. TRỤC TỌA ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
A. Lý thuyết 108.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 112.
Dạng 1. Tìm tọa độ một điểm, vectơ và độ dài đại số của một vectơ trên (O;i) 112.
Dạng 2. Tìm tọa độ một điểm, vectơ trên (Oxy) 115.
Dạng 3. Tính tọa độ của một tổng, hiệu và tích của điểm của vectơ trên (Oxy) 120.
Dạng 4. Tính tọa độ các điểm của một hình trên (Oxy) 127.
Dạng 5. Sự cùng phương của hai vectơ trên (Oxy) 137.
5. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ 146.
A. Lý thuyết 146.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 148.
Dạng 1. Xác định góc của hai vectơ 148.
Dạng 2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 153.
Dạng 3. Xác định biểu thức của tích vô hướng, góc của hai véctơ 171.
Dạng 4. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức của tích vô hướng, tính độ dài 183.
Dạng 5. Chứng minh các đẳng thức của tích vô hướng 193.
Dạng 6. Điều kiện để hai véctơ vuông góc 201.
Dạng 7. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 204.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *