Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh gồm 135 trang, tổng hợp lý thuyết và bài tập các chuyên đề Toán 10, giúp học sinh khối 10 tham khảo để chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 10 sắp tới.

Bạn đang đọc: Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM

ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP 1.
Bài 1. Mệnh đề 1.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 1.
1 1.2. Phương pháp giải toán 2.
Bài 2. Tập hợp 9.
1 2.1. Tóm tắt lý thuyết 9.
1 2.2. Các dạng toán và bài tập 10.
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp 13.
1 3.1. Tóm tắt lý thuyết 13.
1 3.2. Các dạng toán và bài tập 13.
Bài 4. Các tập hợp số 18.
1 4.1. Tóm tắt lý thuyết 18.
1 4.2. Các dạng toán và bài tập 19.
CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI 23.
Bài 1. Đại cương về hàm số 23.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 23.
1 1.2. Dạng toán và bài tập 24.
Bài 2. Hàm số bậc nhất 31.
1 2.1. Tóm tắt lý thuyết 31.
1 2.2. Dạng toán và bài tập 33.
Bài 3. Hàm số bậc hai 37.
1 3.1. Tóm tắt lý thuyết 37.
1 3.2. Dạng toán và bài tập 38.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 41.
Bài 1. Đại cương về phương trình 41.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 41.
1 1.2. Dạng toán và bài tập 42.
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai 43.
1 2.1. Tóm tắt lý thuyết 43.
1 2.2. Dạng toán và bài tập 44.
Bài 3. Hệ phương trình hai ẩn 57.
1 3.1. Tóm tắt lý thuyết 57.
1 3.2. Hệ phương trình đối xứng loại 1 59.
CHƯƠNG 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 61.
Bài 1. Bất đẳng thức 61.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 61.
1 1.2. Dạng toán và bài tập 62.
HÌNH HỌC 10
CHƯƠNG 1. VECTƠ 73.
Bài 1. Vec-tơ 73.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 73.
1 1.2. Các ví dụ 74.
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ 80.
1 2.1. Tóm tắt lý thuyết 80.
1 2.2. Các dạng toán 81.
Bài 3. Tích của véc-tơ với một số 88.
1 3.1. Tóm tắt lý thuyết 88.
1 3.2. Các dạng toán 88.
Bài 4. Hệ trục tọa độ 99.
1 4.1. Tóm tắt lý thuyết 99.
CHƯƠNG 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG 116.
Bài 1. Giá trị lượng giác 116.
1 1.1. Tóm tắt lý thuyết 116.
Bài 2. Tích vô hướng 119.
1 2.1. Tóm tắt lý thuyết 119.
1 2.2. Các dạng toán 120.
Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác 125.
1 3.1. Tóm tắt lý thuyết 125.
1 3.2. Các dạng toán 126.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *