Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Tài liệu gồm 59 trang tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình chứa tham số thuộc chương trình Đại số 10, các câu hỏi trong tài liệu phần lớn có mức độ vận dụng và cận dụng cao, tài liệu được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức.

Bạn đang đọc: Hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương trình chứa tham số – Lương Tuấn Đức

Các vài toán trong tài liệu được phân loại thành các dạng:
+ Phương trình bậc nhất (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình bậc hai (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình quy về bậc nhất (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình phân thức hữu tỷ (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình đa thức bậc ba (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình trùng phương (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình bậc cao (cơ bản – vận dụng cao).
+ Phương trình vô tỷ (cơ bản – vận dụng cao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *