Lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng chuyên đề Toán 10 học kì 2

Lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng chuyên đề Toán 10 học kì 2

Tài liệu gồm 259 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Quốc Dương, tổng hợp lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng chuyên đề Toán 10 học kì 2.

Bạn đang đọc: Lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng chuyên đề Toán 10 học kì 2

PHẦN I Đại số 1.
CHƯƠNG 4 Bất phương trình 3.
1 Bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc hai 3.
A Tóm tắt lý thuyết 3.
B Các dạng toán và bài tập 4.
Dạng 1. Bất phương trình bậc hai 4.
Dạng 2. Bất phương trình dạng tích số 7.
Dạng 3. Bất phương trình dạng thương 9.
Dạng 4. Giải hệ bất phương trình 13.
Dạng 5. Bài toán chứa tham số 16.
Dạng 6. Ứng dụng dấu của tam thức để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 32.
2 Phương trình và bất phương trình quy về bậc hai 33.
A Các dạng toán và bài tập 33.
Dạng 1. Phương trình và bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối 33.
Dạng 2. Phương trình và bất phương trình chứa căn thức cơ bản 45.
Dạng 3. Phương trình và bất phương trình căn thức nâng cao 51.
CHƯƠNG 5 Công thức lượng giác 63.
1 Giá trị lượng giác của một cung 63.
A Tóm tắt lý thuyết 63.
B Các dạng toán và bài tập 65.
Dạng 1. Cho một giá trị lượng giác của góc, tính các giá trị còn lại hay một biểu thức lượng giác 65.
Dạng 2. Dạng 2. Chứng minh đẳng thức lượng giác 78.
Dạng 3. Cung góc liên kết 93.
2 Công thức lượng giác 105.
Dạng 1. Công thức cộng 105.
Dạng 2. Công thức nhân – Công thức hạ bậc 126.
Dạng 3. Công thức biến đổi 144.
PHẦN II Hình học 165.
CHƯƠNG 3 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 167.
1 Phương trình đường thẳng 167.
A Tóm tắt lý thuyết 167.
B Các dạng toán 169.
Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng 169.
Dạng 2. Vị trí tương đối và bài toán tìm điểm 181.
Dạng 3. Giải tam giác và một số bài toán thường gặp 189.
2 Khoảng cách và góc 204.
A Tóm tắt lý thuyết 204.
B Các dạng toán và bài tập 204.
Dạng 1. Khoảng cách từ một diểm đến đường thẳng 204.
Dạng 2. Bài toán tìm điểm liên quan đến khoảng cách 206.
Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc và khoảng cách 208.
3 Đường tròn 221.
A Tóm tắt lý thuyết 221.
B Các dạng toán và bài tập 223.
Dạng 1. Xác định các yếu tố cơ bản của đường tròn 223.
Dạng 2. Viết phương trình đường tròn 227.
Dạng 3. Tiếp tuyến với đường tròn và một số bài toán về vị trí tương đối 237.
4 Đường Elip 244.
A Tóm tắt lý thuyết 244.
B Các dạng toán và bài tập 245.
Dạng 1. Xác định các đại lượng cơ bản của Elip 245.
Dạng 2. Viết phương trình chính tắc của Elip 247.
Dạng 3. Bài toán tìm điểm và một số bài toán khác 252.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *