Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Lê Doãn Thịnh

Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Lê Doãn Thịnh

Tài liệu gồm 400 trang, được sưu tầm và biên soạn bởi thầy giáo Lê Doãn Thịnh, tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10.

Bạn đang đọc: Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Lê Doãn Thịnh

Lý thuyết và trắc nghiệm môn Toán lớp 10 – Lê Doãn Thịnh

MỤC LỤC:
PHẦN I ĐẠI SỐ 10 3.
CHƯƠNG 1 MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP 5.
1 MỆNH ĐỀ- MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 5.
2 TẬP HỢP- CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 21.
CHƯƠNG 2 HÀM SỐ 39.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ 39.
2 HÀM SỐ BẬC NHẤT 48.
3 HÀM SỐ BẬC HAI 60.
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 73.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH 73.
2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 85.
3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN 101.
CHƯƠNG 4 BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 111.
1 BẤT ĐẲNG THỨC 111.
2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 121.
3 DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT 130.
4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 140.
5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 148.
CHƯƠNG 5 THỐNG KÊ 165.
1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ 165.
2 PHƯƠNG SAI. ĐỘ LỆCH CHUẨN 190.
CHƯƠNG 6 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 201.
1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 201.
2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG 209.
3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 232.
PHẦN II HÌNH HỌC 10 259.
CHƯƠNG 1 VECTƠ 261.
1 VECTƠ – CÁC ĐỊNH NGHĨA 261.
2 TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ 270.
3 TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI VECTƠ 282.
4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 297.
CHƯƠNG 2 TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ ỨNG DỤNG 313.
1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦ 313.
2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 318.
3 CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC 329.
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 343.
1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 343.
2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 367.
3 PHƯƠNG TRÌNH ELIP 388.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *