Một số định hướng giải phương trình vô tỉ

Một số định hướng giải phương trình vô tỉ

Tài liệu gồm có 81 trang được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Xuân Chung, hướng dẫn một số phương pháp tiếp cận và giải phương trình vô tỉ (phương trình chứa căn thức), giúp học sinh khối 10 học chuyên sâu chương trình Đại số 10 chương 3: phương trình và hệ phương trình.

Bạn đang đọc: Một số định hướng giải phương trình vô tỉ

* Một số định hướng giải phương trình vô tỉ (Phần 1).
+ Giải phương trình đa thức bậc 4.
1. Sơ lược cách giải.
2. Bài luyện tập.
3. Xét trường hợp vô nghiệm.
+ Giải một số phương trình vô tỉ chứa căn bậc hai.
* Một số định hướng giải phương trình vô tỉ (Phần 2).
+ Giải một số phương trình vô tỉ chứa căn bậc ba.
1. Cơ sở và định hướng giải.
2. Các ví dụ giải toán.
3. Hỗ trợ Casio trong giải toán.
4. Một số bài toán khác.
5. Luyện tập.
* Một số định hướng giải phương trình vô tỉ (Phần 3).
+ Định hướng khái quát giải một lớp bài toán.
1. Đặt vấn đề.
2. Các ví dụ giải toán.
3. Luyện tập.
* Một số định hướng giải phương trình vô tỉ (Phần 4).
+ Giải phương trình theo phương pháp trục căn thức và bình phương.
1. Đặt vấn đề.
2. Phương pháp nhẩm nghiệm hữu tỉ và trục căn.
a. Nhẩm nghiệm hữu tỉ.
b. Định hướng trục căn thức.
c. Trường hợp hai nghiệm hữu tỉ.
d. Luyện tập.
* Một số định hướng giải phương trình vô tỉ (Phần 5).
+ Giải phương trình theo phương pháp trục căn thức và bình phương.
Trường hợp nghiệm vô tỉ.
a. Nhận xét và ví dụ.
b. Luyện tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *