Phân dạng và bài tập chuyên đề vector – tọa độ – Trần Quốc Nghĩa

Phân dạng và bài tập chuyên đề vector – tọa độ – Trần Quốc Nghĩa

Tài liệu gồm 72 trang với nội dung gồm:

Bạn đang đọc: Phân dạng và bài tập chuyên đề vector – tọa độ – Trần Quốc Nghĩa

A. Tóm tắt lý thuyết
B. Phương pháp giải toán
Vấn đề 1. Khái niệm vector
Vấn đề 2. Tổng – hiệu vector
+ Dạng 1. Chứng minh một đẳng thức vector
+ Dạng 2. Tính độ dài của một vector tổng, vector hiệu
+ Dạng 3. Xác định một điểm thỏa mãn một đẳng thức vector cho trước

Vấn đề 3. Phép nhân một số với 1 vector
+ Dạng 1. Chứng minh một đẳng thức vector
+ Dạng 2. Xác định một điểm thỏa một đẳng thức vector cho trước
+ Dạng 3. Phân tích (biểu diễn) một vector theo nhiều vector cho trước
+ Dạng 4. Chứng minh vector tổng, vector hiệu là một vector không đổi. Tính độ dài của một vector tổng, vector hiệu
+ Dạng 5. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua một điểm
+ Dạng 6. Tìm tập hợp điểm thỏa mãn một hệ thức, một tính chất cho trước
C. Bài tập tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *