Phân dạng và bài tập Toán 10: Hàm số, đồ thị và ứng dụng – Diệp Tuân

Phân dạng và bài tập Toán 10: Hàm số, đồ thị và ứng dụng – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 180 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và bài tập Toán 10 chủ đề hàm số, đồ thị và ứng dụng.

Bạn đang đọc: Phân dạng và bài tập Toán 10: Hàm số, đồ thị và ứng dụng – Diệp Tuân

Phân dạng và bài tập Toán 10: Hàm số, đồ thị và ứng dụng – Diệp Tuân

MỤC LỤC:
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 1.
1. HÀM SỐ.
A. Lý thuyết 1.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 4.
Dạng 1. Tìm giá trị của hàm số 4.
Dạng 2. Tìm tập xác định của hàm số 7.
Dạng 3. Tìm tập giá trị của hàm số 24.
Dạng 4. Tính chẵn, lẻ của hàm số 25.
Dạng 5. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng 35.
Dạng 6. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến của đồ thị 36.
Dạng 7. Bài toán thực tế 39.
2. HÀM SỐ BẬC HAI.
A. Lý thuyết 41.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 43.
Dạng 1. Xác định hàm số bậc hai 43.
Dạng 2. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai 53.
Dạng 3. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc hai trên một khoảng 61.
Dạng 4. Đồ thị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối y f x hoặc y f x 66.
Dạng 5. Xét tương giao của hai đồ thị hàm số 70.
Dạng 6. Chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 84.
Dạng 7. Điểm cố định của đồ thị hàm số 92.
Dạng 8. Bài toán thực tế 96.
3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.
A. Lý thuyết 103.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 110.
Dạng 1. Xét dấu biểu thức chứa tam thức bậc hai một ẩn 110.
Dạng 2. Tìm tham số m để biểu thức luôn cùng dấu 117.
Dạng 3. Tìm tham số m để phương trình luôn có nghiệm, vô nghiệm 127.
Dạng 4. Bất phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn 140.
Dạng 5. Bất phương trình chứa biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối 146.
Dạng 6. Tìm tham số m để bất phương trình luôn có nghiệm, vô nghiệm 148.
4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI.
A. Lý thuyết 158.
B. Phân dạng, bài tập minh họa và câu hỏi trắc nghiệm 161.
Dạng 1. Phương trình chứa biểu thức dưới dấu căn 161.
Dạng 2. Phương trình chứa biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối 170.
Dạng 3. Phương trình chứa tham số m 172.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *