Phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ

Phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ

Tài liệu gồm 81 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 1 (Toán 10).

Bạn đang đọc: Phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA.
Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ.
Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau.

BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ.
Dạng 1: Xác định độ dài tổng, hiệu của các vectơ.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.

BÀI 3. TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ.
Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số.
Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 3: Xác định điểm M thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước.
Dạng 4: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác cùng trọng tâm.
Dạng 6: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước.
Dạng 7: Xác định tính chất của hình khi biết một đẳng thức vectơ.
Dạng 8: Chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị liên quan đến độ dài vectơ.

BÀI 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy.
Dạng 2: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku.
Dạng 3: Xác định tọa độ các điểm của một hình.
Dạng 4: Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *