Tài liệu học tập chủ đề Vectơ – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu học tập chủ đề Vectơ – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu gồm 36 trang được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp tuyển tập các kiến thức cần nắm, bài tập mẫu và các bài tập tự luyện (trắc nghiệm – tự luận) chủ đề vectơ, trợ giúp học sinh lớp 10 trong quá trình học tập chương trình Hình học 10 chương 1.

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập chủ đề Vectơ – Lư Sĩ Pháp

Khái quát nội dung tài liệu học tập chủ đề Vectơ – Lư Sĩ Pháp:
BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA
1. Khái niệm vectơ.
Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.
2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng.
Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng.
3. Hai vectơ bằng nhau.
Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
4. Vectơ – không.
Vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau gọi là vectơ – không.
BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ
1. Tổng của hai vectơ.
2. Các quy tắc cần nhớ.
+ Quy tắc ba điểm.
+ Quy tắc hình bình hành.
3. Tính chất của phép cộng các vectơ.
+ Tính chất giao hoán.
+ Tính chất kết hợp.
+ Tính chất của vectơ_không.
4. Hiệu của hai vectơ.
5. Áp dụng.

BÀI 3. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
1. Định nghĩa.
2. Tính chất của phép nhân vectơ với một số.
3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác.
4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương.
5. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
BÀI 4. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ
1. Trục và độ dài đại số trên trục.
Trục toạ độ (trục) là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O và một vectơ đơn vi i có độ dài bằng 1. Điểm O gọi là gốc toạ độ, vectơ i gọi là vectơ đơn vị của trục toạ độ.
2. Hệ trục toạ độ.
Hệ trục toạ độ bao gồm hai trục toạ đô Ox và Oy vuông góc với nhau.
3. Toạ độ của vectơ đối hệ trục toạ độ.
4. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.
5. Tọa độ của điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *