Tài liệu học tập hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu học tập hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp

Tài liệu gồm 49 trang được biên soạn bởi thầy giáo Lư Sĩ Pháp, tuyển tập kiến thức cần nắm, bài tập mẫu và bài tập rèn luyện (trắc nghiệm – tự luận) chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, giúp học sinh học tốt chương trình Đại số 10 chương 2.

Bạn đang đọc: Tài liệu học tập hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp

Khái quát nội dung tài liệu học tập hàm số bậc nhất và bậc hai – Lư Sĩ Pháp:
BÀI 1. HÀM SỐ
1. Hàm số và tập xác định của hàm số.
Hàm số f xác định trên D là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số x thuộc D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc R.
Tập D gọi là tập xác định hay miền xác định.
2. Cách cho một hàm số.
Hàm số được cho bằng: bảng, biểu đồ, công thức và đồ thị.
3. Đồ thị của hàm số.
Đồ thị của hàm số y = f(x) xác định trên D là tập hợp tất cả các điểm M(x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc D.
4. Sự biến thiên của hàm số.
Hàm số đồng biến (hay tăng).
Hàm số nghịch biến (hay giảm).
5. Tính chẵn lẻ của hàm số.

BÀI 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Hàm số y = ax + b (a khác 0).
+ Tập xác định D = R.
+ Bảng biến thiên.
+ Đồ thị của hàm số là một đường thẳng không song song và cũng không trùng với các trục tọa độ.
2. Hàm số y = b.
+ Tập xác định D = R.
+ Hàm số hằng là hàm số chẵn.
+ Đồ thị là một đường thẳng song song hoặc trùng với trục hoành.
3. Hàm số y = |x|.
+ Tập xác định D = R.
+ Hàm số y = |x| là hàm số chẵn.
+ Hàm số đồng biến trên khoảng (0;+∞) và nghịch biến trên khoảng (−∞;0).
+ Bảng biến thiên.
4. Cách vẽ đồ thị hàm số y = |ax + b|.
Vẽ đường thẳng y = ax + b và đường thẳng y = -ax – b rồi xóa đi hai phần đường thẳng nằm phía dưới trục hoành.
BÀI 3. HÀM SỐ BẬC HAI
1. Hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c (a khác 0).
+ Tập xác định D = R.
+ Đồ thị của hàm số là một parabol.
+ Parabol có bề lõm quay lên trên nếu a > 0 và quay xuống nếu a 2. Bảng biến thiên.
3. Cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai.
+ Xác định toạ độ đỉnh.
+ Vẽ trục đối xứng.
+ Xác định giao điểm của parabol với các trục toạ độ (nếu có). Xác định thêm một số điểm thuộc đồ thị. Chẳng hạn, điểm đối xứng với giao điểm của đồ thị với trục tung qua trục đối xứng của parabol.
+ Vẽ parabol.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *