Tài liệu ôn tập học kì 1 Toán 10

Tài liệu ôn tập học kì 1 Toán 10

Tài liệu gồm 216 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và ví dụ, câu hỏi trắc nghiệm khách quan các chủ đề thuộc chương trình Toán 10 giai đoạn học kì 1.

Bạn đang đọc: Tài liệu ôn tập học kì 1 Toán 10

PHẦN I ĐẠI SỐ 10.
CHƯƠNG 1 MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.
1 MỆNH ĐỀ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1.1. Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề.
Dạng 1.2. Xác định mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định của một mệnh đề.
Dạng 1.3. Phát biểu định lí dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 TẬP HỢP.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 2.1. Cách biểu diễn tập hợp.
Dạng 2.2. Tập con – hai tập bằng nhau.
Dạng 2.3. Các phép toán trên tập hợp.
Dạng 2.4. Tập con của tập số thực.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

CHƯƠNG 2 HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.
1 HÀM SỐ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 1.1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm.
Dạng 1.2. Đồ thị hàm số.
Dạng 1.3. Tìm tập xác định của hàm số.
Dạng 1.4. Sự biến thiên của hàm số.
Dạng 1.5. Hàm số chẵn – Hàm số lẻ.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 HÀM SỐ BẬC NHẤT.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 2.1. Xét tính đồng biến, nghịch biến.
Dạng 2.2. Đồ thị hàm số y = ax + b.
Dạng 2.3. Đồ thị hàm số y = |ax + b|.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 HÀM SỐ BẬC HAI.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Phương pháp giải.
C Bài tập tự luyện.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
A Các dạng toán thường gặp – Ví dụ – Bài tập rèn luyện.
Dạng 2.1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.
Dạng 2.2. Giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn.
Dạng 2.3. Định lí Vi-ét.
Dạng 2.4. Phương trình vô tỷ.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
A Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 3.1. Phương pháp thế.
Dạng 3.2. Hệ phương trình đối xứng loại 1.
Dạng 3.3. Hệ phương trình đối xứng loại 2.
Dạng 3.4. Hệ phương trình tổng hợp.
B Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
Dạng 3.5. Hệ phương trình đối xứng loại 2.
Dạng 3.6. Hệ phương trình tổng hợp.

CHƯƠNG 4 BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
1 BẤT ĐẲNG THỨC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập tự luyện.
C Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

PHẦN II HÌNH HỌC 10.
CHƯƠNG 5 VEC-TƠ.
1 VEC-TƠ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các ví dụ.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 2.1. Chứng minh đẳng thức vectơ.
Dạng 2.2. Tính độ dài của vectơ tổng.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
3 TÍCH CỦA VÉC-TƠ VỚI MỘT SỐ.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán và ví dụ.
Dạng 3.1. Chứng minh đẳng thức véc-tơ.
Dạng 3.2. Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước.
Dạng 3.3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 191
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

CHƯƠNG 6 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC-TƠ.
1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Ví dụ.
2 TÍCH VÔ HƯỚNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Các dạng toán.
Dạng 2.1. Tính tích vô hướng và tính góc.
Dạng 2.2. Chứng minh vuông góc.
Dạng 2.3. Các điểm đặc biệt trong tam giác.
C Bài tập tự luận.
D Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *