Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách bài tập Toán 10 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Thị Thu Thủy.

Cùng với Sách giáo khoa Toán 10 và Sách giáo viên Toán 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả biên soạn Bài tập Toán 10 (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.
Nội dung sách Bài tập Toán 10 thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo). Bài tập Toán 10, tập hai bao gồm bốn chương:
+ Chương VII. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
+ Chương VIII. Đại số tổ hợp.
+ Chương IX. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
+ Chương X. Xác suất.
Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:
+ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
+ BÀI TẬP MẪU.
+ BÀI TẬP.
Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương VII.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 3. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương VIII.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1. Toạ độ của vectơ.
Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.
Bài tập cuối chương IX.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương X. XÁC SUẤT.
Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
Bài 2. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương X.
Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *