Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh Sách giáo khoa Toán 8 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

MỤC LỤC:
Hướng dẫn sử dụng sách.
Lời nói đầu.
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 5: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Khái niệm hàm số.
Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số.
Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0).
Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng.
Bài tập cuối chương 5.
Chương 6: PHƯƠNG TRÌNH.
Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.
Bài tập cuối chương 6.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC PHẲNG.
Chương 7: ĐỊNH LÍ THALÈS.
Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác.
Bài 2. Đường trung bình của tam giác.
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác.
Bài tập cuối chương 7.
Chương 8: HÌNH ĐỒNG DẠNG.
Bài 1. Hai tam giác đồng dạng.
Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
Bài 4. Hai hình đồng dạng.
Bài tập cuối chương 8.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số.
Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm.
Bài tập cuối chương 9.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Hoạt động 4. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b bằng phần mềm GeoGebra.
Hoạt động 5. Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí.
Hoạt động 6. Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *